*પ્રેમ.....* જે ક્યારેક કેહવાયેલો તો ક્યારેક ના કેહવાયેલો, જે ક્યારેક પૂરો થયેલો તો ક્યારેક અધૂરો રહી ગયેલો... વાત તો આજે પણ પ્રેમ ની જ કરવાની છે એના સિવાય બીજી કોઈ વાત કરતા મને આવડતી નથી. A Modern Tale of Love- *”PREM PRAKARAN".* *Trailer Out Now* Revive yourself with the glory of love. *Releasing on 11th of March.* @premprakaranfilm @cineastestudios @chandresh.bhatt @sanjay_h_bhatt @kevin.bhatt @itsamittrivedi @atazaad @nirenbhatt @amie_langalia @richabhattjoshi @vaishalshah7 @jayprit1902 @gpaswala @deekshajoshiofficial @esharkansara @amishahverma @jollyrathod @instafunny_manan @aarizsaiyed @themaulikchauhan @nileshparmar5126 @mehulparmaarr @sanjaygalsar @nisubaba @priyankapatelreal @parikshit_23 @aanchalshah21 @surajkdp @pratieque @ishanipdave @jigrra @musicwaala @prateek.videowala @thejaiminpatel @ridhika11 @nirav_1987 @compubrain @mantraa_luminosity @abhishekshahcastingcompany

Trailer, CineasteStudios, ChandreshBhatt, SanjayBhatt, AmitTrivedi, EshaKansara, DeekshaJoshi, GauravPaswala, UpcomingGujaratiMovie, StayTuned, ComingSoon, UrbanGujaratiMovie, GujaratiMovie, GujjuFilm, GujaratiFilm, GujaratiFilmIndustry, Filmindustry, Love, Music, Musical, Originals, FilmPromotion, FilmPhotography, Ahmedabad, Baroda, Surat, Rajkot, Jamnagar, Mumbai

Deep Vaidya,  Trailer, CineasteStudios, ChandreshBhatt, SanjayBhatt, AmitTrivedi, EshaKansara, DeekshaJoshi, GauravPaswala, UpcomingGujaratiMovie, StayTuned, ComingSoon, UrbanGujaratiMovie, GujaratiMovie, GujjuFilm, GujaratiFilm, GujaratiFilmIndustry, Filmindustry, Love, Music, Musical, Originals, FilmPromotion, FilmPhotography, Ahmedabad, Baroda, Surat, Rajkot, Jamnagar, Mumbai

*પ્રેમ.....*
જે ક્યારેક કેહવાયેલો તો ક્યારેક ના કેહવાયેલો,
જે ક્યારેક પૂરો થયેલો તો ક્યારેક અધૂરો રહી ગયેલો...
વાત તો આજે પણ પ્રેમ ની જ કરવાની છે
એના સિવાય બીજી કોઈ વાત કરતા મને આવડતી નથી.

A Modern Tale of Love- *”PREM PRAKARAN".*
*Trailer Out Now*
Revive yourself with the glory of love.
*Releasing on 11th of March.*

@premprakaranfilm @cineastestudios @chandresh.bhatt @sanjay_h_bhatt @kevin.bhatt @itsamittrivedi @atazaad @nirenbhatt @amie_langalia @richabhattjoshi @vaishalshah7 @jayprit1902 @gpaswala @deekshajoshiofficial @esharkansara @amishahverma
@jollyrathod @instafunny_manan @aarizsaiyed @themaulikchauhan @nileshparmar5126 @mehulparmaarr @sanjaygalsar @nisubaba @priyankapatelreal @parikshit_23 @aanchalshah21 @surajkdp @pratieque @ishanipdave @jigrra @musicwaala @prateek.videowala @thejaiminpatel @ridhika11 @nirav_1987 @compubrain @mantraa_luminosity @abhishekshahcastingcompany

#Trailer #CineasteStudios #ChandreshBhatt #SanjayBhatt #AmitTrivedi #EshaKansara #DeekshaJoshi #GauravPaswala #UpcomingGujaratiMovie #StayTuned #ComingSoon #UrbanGujaratiMovie #GujaratiMovie #GujjuFilm #GujaratiFilm #GujaratiFilmIndustry #Filmindustry #Love #Music #Musical #Originals #FilmPromotion #FilmPhotography #Ahmedabad #Baroda #Surat #Rajkot #Jamnagar #Mumbai

*પ્રેમ.....* જે ક્યારેક કેહવાયેલો તો ક્યારેક ના કેહવાયેલો, જે ક્યારેક પૂરો થયેલો તો ક્યારેક અધૂરો રહી ગયેલો... વાત તો આજે પણ પ્રેમ ની જ કરવાની છે એના સિવાય બીજી કોઈ વાત કરતા મને આવડતી નથી. A Modern Tale of Love- *”PREM PRAKARAN".* *Trailer Out Now* Revive yourself with the glory of love. *Releasing on 11th of March.* @premprakaranfilm @cineastestudios @chandresh.bhatt @sanjay_h_bhatt @kevin.bhatt @itsamittrivedi @atazaad @nirenbhatt @amie_langalia @richabhattjoshi @vaishalshah7 @jayprit1902 @gpaswala @deekshajoshiofficial @esharkansara @amishahverma @jollyrathod @instafunny_manan @aarizsaiyed @themaulikchauhan @nileshparmar5126 @mehulparmaarr @sanjaygalsar @nisubaba @priyankapatelreal @parikshit_23 @aanchalshah21 @surajkdp @pratieque @ishanipdave @jigrra @musicwaala @prateek.videowala @thejaiminpatel @ridhika11 @nirav_1987 @compubrain @mantraa_luminosity @abhishekshahcastingcompany #Trailer #CineasteStudios #ChandreshBhatt #SanjayBhatt #AmitTrivedi #EshaKansara #DeekshaJoshi #GauravPaswala #UpcomingGujaratiMovie #StayTuned #ComingSoon #UrbanGujaratiMovie #GujaratiMovie #GujjuFilm #GujaratiFilm #GujaratiFilmIndustry #Filmindustry #Love #Music #Musical #Originals #FilmPromotion #FilmPhotography #Ahmedabad #Baroda #Surat #Rajkot #Jamnagar #Mumbai

Let's Connect

sm2p0