જીવનમાં ભલે કંઇ પણ થાય, પણ આ ડાચાં પર સ્માઇલ હમ્મેશા રહેશે! And jo tamne pan hasta rehvu hoy toh @thecomedyfactoryindia na shows jova avo. 06th Dec - Borivali 07th Dec - Anand 08th Dec - Mehsana 09th Dec - Rajkot 13th Dec - Dubai Ticket Link In Bio!

Spread Love. Hug your enemies tightly. And make them fart!

Deep Vaidya, Spread Love. Hug your enemies tightly. And make them fart!

જીવનમાં ભલે કંઇ પણ થાય, પણ આ ડાચાં પર સ્માઇલ હમ્મેશા રહેશે! And jo tamne pan hasta rehvu hoy toh @thecomedyfactoryindia na shows jova avo.

06th Dec - Borivali

07th Dec - Anand

08th Dec - Mehsana

09th Dec - Rajkot

13th Dec - Dubai

Ticket Link In Bio!

જીવનમાં ભલે કંઇ પણ થાય, પણ આ ડાચાં પર સ્માઇલ હમ્મેશા રહેશે! And jo tamne pan hasta rehvu hoy toh @thecomedyfactoryindia na shows jova avo. 06th Dec - Borivali 07th Dec - Anand 08th Dec - Mehsana 09th Dec - Rajkot 13th Dec - Dubai Ticket Link In Bio!

Let's Connect

sm2p0