એક પત્થરને કોતરવામાં મહિનાઓ લાગે છે. અમારું વિચારો, અમે તો પર્વત છે! 🤳 @dramebaz_harshil

Spread Love. Hug your enemies tightly. And make them fart!

Deep Vaidya, Spread Love. Hug your enemies tightly. And make them fart!

એક પત્થરને કોતરવામાં મહિનાઓ લાગે છે.
અમારું વિચારો, અમે તો પર્વત છે!

🤳 @dramebaz_harshil

એક પત્થરને કોતરવામાં મહિનાઓ લાગે છે. અમારું વિચારો, અમે તો પર્વત છે! 🤳 @dramebaz_harshil

Let's Connect

sm2p0