પ્રસ્તુત છે... ઘર ઘરની કથા, એક અબળા પુરુષની વ્યથા! Yash Soni in & for “ફક્ત મહિલાઓ માટે“ Trailer coming soon ! In cinemas on 19th August - Janmashtami. @actoryash @deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @kalpana.gagdekar.chhara @janibhavini @chetandaiya @om_funnyguynextdoor @anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures @jannockfilmsllp

fmm

Deep Vaidya,  fmm

પ્રસ્તુત છે... ઘર ઘરની કથા, એક અબળા પુરુષની વ્યથા!

Yash Soni in & for “ફક્ત મહિલાઓ માટે“

Trailer coming soon !
In cinemas on 19th August - Janmashtami.

@actoryash @deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @kalpana.gagdekar.chhara @janibhavini @chetandaiya @om_funnyguynextdoor
@anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures @jannockfilmsllp #fmm

પ્રસ્તુત છે... ઘર ઘરની કથા, એક અબળા પુરુષની વ્યથા! Yash Soni in & for “ફક્ત મહિલાઓ માટે“ Trailer coming soon ! In cinemas on 19th August - Janmashtami. @actoryash @deekshajoshiofficial @tarjanee.bhadla @kalpana.gagdekar.chhara @janibhavini @chetandaiya @om_funnyguynextdoor @anandpandit @vaishalshah7 @jaybodas @parth__85 @anandpanditmotionpictures @jannockfilmsllp #fmm

Let's Connect

sm2p0